Caseeksempel: Menighedsfakultetet

Evaluering af Menighedsfakultetet – Hvordan tiltrækker vi flere studerende?


Kunden

MenighedsfakultetetMenighedsfakultetet (MF) er en uddannelsesinstitution i Aarhus, der tilbyder undervisning i teologi på bachelor-niveau samt forskning. Menighedsfakultetet er baseret på folkekirkens evangelisk-lutherske trosgrundlag.

Udfordringen

Danmark kommer inden for en kort årrække til at mangle præster. En stor del af de nuværende præster går på pension i løbet af få år. Udfordringen for MF bestod i at finde et passende niveau for fremtidig udvikling og forbedring af fakultetet. Målet var at imødekomme præstemanglen i Danmark, studerendes ønsker og behov samt medlemmer og bestyrelses ambitioner for uddannelsesinstitutionen. Det var et krav, at så mange forskellige interessenter som muligt blev hørt, da input skulle bruges til udvikling af strategi og kommunikation.

Metodetriangulering

Da undersøgelsen både skulle dække bredt og gå i dybden med en lang række forskellige interne som eksterne interessenters syn på MF, valgte vi i dialog med MF en kombinationsundersøgelse med flere forskellige led:

MetodediagramAnalysens data var omfattende og kan sammenlignes med en 360 graders evaluering. Resultatet var et helhedsorienteret statusbillede af organisationen, som den opfattes både internt og eksternt. Godt 700 personer har besvaret et fyldigt spørgeskema i fire forskellige versioner af hensyn til de forskellige målgrupper. Undersøgelsen inddrager samlet set følgende interessenter:

  • Medlemmer af MF
  • Bestyrelsen i MF
  • Tidligere og potentielle studerende
  • Repræsentanter fra kirkelige organisationer, folkekirken, det politiske liv og den akademiske verden.

Analyse og resultater

Som referenceramme for analysen anvendte vi Edgar H. Scheins model for organisationskultur med særligt blik for kulturforandring. Modellen fungerer godt fremadrettet som referenceramme i MF’s kommende arbejde med strategiudvikling og kommunikation. Det bliver synliggjort, hvor udfordringen ligger gemt, altså hvor dybt isbjerget stikker.

 

Scheins model

Den samlede analyse viste, at både interne og eksterne interessenter har et syn på MF som en vigtig og stærkt berettiget spiller i det teologiske landskab i Danmark. Det gav et tydeligt billede af, at det ikke er de grundlæggende antagelser, værdier og normer, der skal ændres for, at MF kan stå endnu stærkere som uddannelsesinstitution. Snarere er det artefakterne herunder kommunikation, adfærd og traditioner, der skal skrues på. Det er en forudsætning for at kunne tiltrække nye studerende og samtidigt kunne opretholde den stærke opbakning i baglandet. Analysen gav ligeledes nogle meget konkrete anvisninger på, hvilke indsatsområder MF skal satse på fremadrettet.

 

”Det indsamlede datamateriale har givet os værdifulde input til det fremadrettede strategiske arbejde. Svagheder og styrker er blevet afdækket gennem en veltilrettelagt undersøgelse, hvor både kvalitative og kvantitative metoder blev bragt i spil. Det gav et både bredt og dybt indblik i forskellige interessenters syn på vores organisation. Analyse Danmark er garant for professionalisme, indlevelse og god sparring.”

Thomas Bjerg Mikkelsen, Fakultetsleder MF

Hvis du er blevet nysgerrig på Menighedsfakultetet eller casen, kan du læse mere på Menighedsfakultetets hjemmeside.